Rzeszów, ul. Kościelna 2A
667 425 934
biuro@fithouserzeszow.pl


Regulamin

REGULAMIN STUDIA FITNESS I PILATES FITHOUSE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Poniższy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów FITHOUSE – zwanego dalej Studiem Fitness, mieszczącego się w Rzeszowie przy ul. Krakowska 36. Właścicielem Studia Fitness FITHOUSE jest 3A STUDIO Artur Wojtera, 35-505 Rzeszów, ul. Krakowska 36

 2. Klientem Studia Fitness jest każda osoba przebywająca na terenie Studia Fitness na podstawie zakupu wejścia jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Studio Fitness.

  §2

 1. Z usług Studia Fitness korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 2. Kupując wejście jednorazowe lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.

 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Studio Fitness wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza, na poniższych zasadach:
  ·Zajęcia fitness – osoby które ukończyły 15 lat
  ·Trening na siłowni – osoby które ukończyły 15 lat

 4. Klient korzystający z usług Studia Fitness oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

KARNETY

§3

 1. Karnety Studia Fitness FITHOUSE wystawiane są na czas określony 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakupu.

 2. Cennik dostępny jest w recepcji Studia Fitness oraz na stronie internetowej.

 3. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.

 4. Karnety Studia Fitness FITHOUSE są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Studia Fitness i może skutkować wykluczeniem ze Studia Fitness bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.

 5. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.

 6. Klient ma obowiązek okazywać przy wejściu do Studia Fitness kartę członkowską. Jej brak uniemożliwia Ci wejście na teren Studia Fitness.

 7. W przypadku zagubienia karnetu wystawiany jest jego duplikat.

KORZYSTANIE Z USŁUG STUDIA FITNESS

§4

 1. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Studio Fitness oraz używają wyposażenia i urządzeń Studia Fitness wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 2. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Studio Fitness powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Klienci korzystający z usług Studia Fitness zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Studia Fitness.

 4. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Studia Fitness.

 5. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane ze Studia Fitness bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.

 6. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.

 7. Na terenie Studia Fitness obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.

 8. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Studia Fitness.

§5

 1. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Studia Fitness.

 2. Przedmioty wartościowe pozostaw w recepcji w formie depozytu.

 3. Abyś pamiętał o zwróceniu nam kluczyka do szafki, przy jego wydawaniu pobierzemy od Ciebie zastaw (ważny karnet), opłata za zgubienie kluczyka wynosi 25 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

§6

 1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.

 2. Na zajęcia grupowe wpuszczana jest ściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejność przyjścia.

 3. Studio Fitness zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.

 4. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.

 5. Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.

 6. W szczególnych przypadkach Studio Fitness ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach. Należą do nich między innymi:
  · Brak odpowiedniego stroju lub obuwia
  · Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji
  · Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć
  · Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

 1. Studio Fitness FITHOUSE zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów, regulaminie oraz godzin otwarcia Studia Fitness w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych.

 2. Studio Fitness FITHOUSE zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Studio Fitness wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.

 3. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Studia Fitness obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.

 4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgoda właściciela Studia Fitness.

 5. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Studia Fitness oraz na stronie internetowej Studia Fitness.